:: consultimo => news ::      
25 lipca br rusza nabór wniosków na dotacje inwestycyjne dla przetwórców rybnych.
(2012-07-19 15:37:23)

Środek 2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu - pomoc może być przyznana na realizację operacji dotyczących:
1. Wzrostu potencjału przemysłu przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami
2. Zmniejszenia negatywnego oddziaływania zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami na środowisko:
3. Poprawy jakości i konkurencyjności przetwarzanych i wprowadzanych do obrotu produktów rybnych:
4. Utrzymania lub wzrostu poziomu zatrudnienia.

Kto może uzyskać pomoc finansową?
Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo (osoba fizyczna lub firma) w zakresie przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa, w którym jest zatrudnionych mniej niż 750 pracowników lub, którego obrót jest mniejszy niż równowartość w złotych 200 milionów euro rocznie.

Jaki jest zakres pomocy finansowej?
Pomoc w ramach środka inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu przyznaje się na następujące operacje z uwzględnieniem podziału na cele operacji:
1. Wzrost potencjału przemysłu przetwórczego produktów rybnych i obrotu tymi produktami
-zakup, budowa, odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub remont budynków i budowli bezpośrednio związanych z procesami przetwórstwa produktów rybnych lub obrót tymi produktami;
-budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont infrastruktury zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub obrót tymi produktami;
-zakup lub wymiana urządzeń bezpośrednio związanych z procesem przetwórstwa produktów rybnych lub obrotem tymi produktami;
-budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont zaplecza socjalnego dla pracowników zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub obrót tymi produktami;
-zakup środków transportu wewnętrznego w zakładach przetwórstwa produktów rybnych obrotu tymi produktami oraz środków transportu zewnętrznego;
-wyposażenie zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami w urządzenia lub technologie poprawiające warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
-budowa, modernizacja lub inwestycje w wyposażenie przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu produkty rybne.
2. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania zakładów przetwórstwa produktów rybnych lub obrotu tymi produktami na środowisko:
-zakup, budowę, odbudowę, rozbudowę, przebudowę, adaptację, remont, wymianę i naprawę urządzeń redukujących negatywne oddziaływanie na środowisko;
-budowę i modernizację oczyszczalni ścieków;
-zastosowanie technik lub technologii przetwarzania odpadów z produktów rybnych w celu wprowadzania do obrotu;
-wprowadzanie innowacyjnych i proekologicznych procesów technologicznych oraz rozwiązań technicznych:
-inwestycje w alternatywne źródła energii, gdy wartość inwestycji energetycznej jest mniejsza niż 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych operacji, a maksymalna wielkość energii, jaka może być wytworzona w pierwszym i każdym kolejnym roku w okresie 5 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji operacji, będzie nie większa niż zapotrzebowanie w każdym kolejnym roku, podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo, o którym mowa w § 30 ust. 2 pkt 1 lub 2, na energię niezbędną do prowadzenia tego przedsiębiorstwa.
3. Poprawa jakości i konkurencyjności przetwarzanych i wprowadzanych do obrotu produktów rybnych:
-poprawę jakości zdrowotnej produktów wymaganej na podstawie przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
-wdrożenie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) lub dobrej praktyki higienicznej (GHP), o których mowa w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
-uzyskanie certyfikatu lub innego dokumentu poświadczającego, że produkty rybne posiadają szczególną jakość lub pochodzenie;
-otrzymanie produktu rybnego o zwiększonej wartości dodanej.

Jaka jest forma i wysokość pomocy finansowej?
Pomoc na realizację operacji jest przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości:
do 60% tych kosztów - w przypadku operacji realizowanej przez podmiot prowadzący mikro, małe bądź średnie przedsiębiorstwo tj. takie, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro
do 30% tych kosztów w przypadku operacji realizowanej przez podmiot nieobjęty żadną z w/w kategorii i zatrudniający mniej niż 750 pracowników lub posiadający obrót mniejszy niż 200 mln euro.


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host '01399887_1' (0) in /db.inc on line 24

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /db.inc on line 24