:: consultimo => news ::      
Rusza nabór wniosków na inwestycje związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii w województwie podlaskim.
(2012-07-30 12:49:25)

Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
1. Zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe, energia uzyskiwana z wykorzystaniem biomasy i inne) oraz budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie tych urządzeń.
2. Zakup nowoczesnych technologii, projektów technicznych oraz know how w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.
3. Budowa, zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, w tym jednostek wytwarzających energię w skojarzeniu wykorzystujących odnawialne źródła energii.
4. Budowa sieci energetycznej oraz pozostałej infrastruktury przesyłowej dla celów dystrybucji uzyskanej energii elektrycznej, cieplnej uzyskanych z odnawialnych źródeł energii do istniejącej sieci energetycznej i ciepłowniczej. Budowa infrastruktury przesyłowej służącej do dostarczania nośników energii odnawialnej do urządzeń wytwarzających energię w oparciu o odnawialne źródła energii.

Poziom dofinansowania projektów:
Maksymalny udział (%) dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
a) projekty nie objęte pomocą publiczną oraz projekty realizowane w całości w ramach pomocy de minimis - max. 85% kosztów kwalifikowalnych,
b) projekty objęte pomocą publiczną (sektorową i regionalną pomocą inwestycyjną (RPI)) - intensywność pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami określonymi w oparciu o mapę pomocy regionalnej:
- 60% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku średniego przedsiębiorcy;
- 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia
2. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.

Termin konkursu:
Oferty konkursowe można składać od 25 lipca 2012 r.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 10 września 2012 r. o godzinie 16.00.


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host '01399887_1' (0) in /db.inc on line 24

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /db.inc on line 24