:: consultimo => news ::      
Nabór wniosków na działanie: wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej w województwie podlaskim.
(2012-08-14 13:22:25)

Przykładowe rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa,
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub
- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.
Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy.

Przykłady (projekty powinny dotyczyć lokalnej i regionalnej infrastruktury turystycznej):

- budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów infrastruktury turystycznej,
- nabycie oraz wytworzenie środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej,
- stworzenie unikatowej oferty turystycznej w skali regionu lub kraju.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Poziom dofinansowania projektów:

Maksymalny udział (%) dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:

- 70% - mikro i małe przedsiębiorstwa
- 60% - średnie przedsiębiorstwa
Minimalna i maksymalna wartość projektu:

Minimalna wartość projektu:

- mikroprzedsiębiorstwa - 30 tys. zł kosztów kwalifikowalnych.
- małe i średnie przedsiębiorstwa - 100 tys. zł kosztów kwalifikowalnych.
Maksymalna wartość projektu: bez ograniczeń.

Termin składania wniosków: 3 sierpnia - 17 września.


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host '01399887_1' (0) in /db.inc on line 24

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /db.inc on line 24