:: consultimo => news ::      
We wrześniu br w województwie lubelskim planowany jest nabór wniosków na dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii.
(2012-08-20 12:24:57)

Celem działania jest zwiększenie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw zobowiązanych do dostosowania swojej infrastruktury do wymogów ochrony środowiska.

W ramach działania wspierana będzie realizacja projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach z zakresu systemów zarządzania środowiskiem, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza oraz racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami ze szczególnym uwzględnieniem naturalnych odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.
Preferowane będą projekty inwestycyjne dotyczące wdrażania najlepszych dostępnych technik w zakresie ochrony środowiska (BAT), co wynika z konieczności uzyskania lub utrzymania pozwolenia zintegrowanego.
Dofinansowaniu podlegać będą również projekty inwestycyjne związane z produkcją i wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Wartość wsparcia:

Dla projektów Schematu A: minimalna 85 tys. zł, a maksymalna 4 mln zł.
Dla projektów Schematu B: minimalna 85 tys. zł, a maksymalna 4 mln zł.
Wartość projektu:

Schemat A:

Minimalna wartość projwktu wynosi: 143 tys. PLN.
Maksymalna wartość projektu wynosi: 8 mln PLN.
Schemat B:

Minimalna wartość projektu wynosi: 143 tys. PLN.
Maksymalna wartość projektu:

· Budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu - 10 mln PLN
· Budowa lub przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii odnawialnej - 20 mln PLN
· Inwestycje w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu - 10 mln PLN
· Inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych - 10 mln PLN

W przypadku pozostałych projektów Schematu B maksymalna wartość projektu wynosi 8 mln PLN.

Maksymalny udział środków publicznych w wydatkach kwalifikowanych (zgodnie z mapą pomocy regionalnej) wynosi:

Schemat A:
- mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 65%
- średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 55%

Schemat B:
- mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 70%
- średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 60%

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:

Schemat A:
- mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: minimalnie 35% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).
- średnie przedsiębiorstwa: minimalnie 45% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

Schemat B:
- mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: minimalnie 30% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).
- średnie przedsiębiorstwa: minimalnie 40% (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

Grupy beneficjentów:

Mikroprzedsiębiorstwa
Małe i średnie przedsiębiorstwa

Typy realizowanych projektów:

Schemat A: Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw w zakresie:

Wdrażania systemów zarządzania środowiskowego
Uzyskania lub utrzymania pozwolenia zintegrowanego
Gospodarki wodno-ściekowej
Ochrony powietrza
Gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi
Budowy i przebudowy istniejących sieci ciepłowniczych

Schemat B: Inwestycje w zakresie produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych:

Budowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Budowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, w tym z odnawialnych źródeł energii.


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host '01399887_1' (0) in /db.inc on line 24

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /db.inc on line 24