:: consultimo => news ::      
Dotacje inwestycyjne dla firm w województwie mazowieckim!
(2014-07-31 20:21:53)

Od 30 lipca do 31 sierpnia br trwa nabór wniosków na inwestycje dla przedsiębiorstw w ramach działania 1.5 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

[*]O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.
[*]Nabór zostanie przeprowadzony w trybie konkursu zamkniętego bez preselekcji.
[*]Projekty będą mogły być realizowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis.
[*]Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31marca 2015 r.
[*]Przewidywany początek okresu kwalifikowalności wydatków od dnia 1 stycznia 2014 r. (pod warunkiem, że planowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis nie określi daty późniejszej niż 1 stycznia 2014 r.).
[*]Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.
[*]Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.
[*]Z ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu wyłączone będą podmioty nieposiadające na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
[*]W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.
[*]Alokacja na konkurs wyniesie 6 mln EUR, przy czym 4 mln EUR zostanie przeznaczone na dofinansowanie mikro- i małych przedsiębiorstw oraz 2 mln EUR na dofinansowanie średnich przedsiębiorstw.
[*]Minimalna wartość dofinansowania: 300 000 PLN.
[*]Maksymalna wartość dofinansowania: 800 000 PLN, z zastrzeżeniem, iż wartość dofinansowania nie może przekroczyć limitów wskazanych w planowanym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis.
[/LIST]


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host '01399887_1' (0) in /db.inc on line 24

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /db.inc on line 24