:: consultimo => news ::      
Jak pozyskać środki na poprawę BHP w swoim przedsiębiorstwie?
(2015-08-07 14:20:20)

Skorzystaj z fachowej pomocy na pozyskanie środków na poprawę BHP!
Bezpieczeństwo i higiena pracy stanowi integralną część funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa i ma bezpośredni wpływ na różne aspekty jego działalności, w tym również na osiągane wyniki ekonomiczne. Świadomość tego powinna towarzyszyć wszystkim decyzjom dotyczącym kształtowania warunków pracy . Na zaniedbaniach w obszarze BHP tracą wszyscy – od pracowników po krajowe systemy ochrony zdrowia. Oznacza to jednak, że również wszyscy mogą skorzystać na lepszej polityce i praktykach. Kraje o niskich standardach bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy zużywają cenne zasoby na leczenie urazów i chorób, których można było uniknąć. Wdrożenie solidnej strategii krajowej może przynieść wiele korzyści, do których należą:
• zwiększenie wydajności dzięki zmniejszeniu poziomu absencji w wyniku choroby
• zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej
• utrzymanie aktywności zawodowej osób starszych
• stymulowanie rozwoju efektywniejszych metod pracy i technologii
• zmniejszenie liczby osób, które są zmuszone częściowo zrezygnować z pracy, by zaopiekować się członkiem rodziny
Obecnie powstała możliwość, aby w niesamowity sposób ograniczyć nakłady na bhp. Szczególnie mogą skorzystać na tym mikro i małe firmy. (1 - 49 pracowników).
Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców nasza firma oferuje szereg usług związanych z wnioskami:
• realizację projektów po otrzymaniu dotacji
• prowadzenie wniosków od napisania do realizacji
• korygowanie wniosków wielokrotnie zwracanych przez jednostkę monitorującą w celu naniesienia zmian
Korzyści ze współpracy z nami to:
• pisanie wniosków aż do otrzymania dotacji przez firmę
• przygotowywanie wniosków przez Eksperta ds. BHP certyfikowanego przez CIOP
• sporządzanie wniosków za 1 % wartości

W ramach prewencji wypadkowej budżet państwa dofinansowuje:
• projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
• projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
• projekty doradczo - inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania.

Zakres działań doradczych na poprawę bhp
1. Identyfikacja zagrożeń w miejscy pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
• czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.)
• czynniki chemiczne i pyły,
• czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.),
• czynniki biologiczne.
3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków).
4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, przy czym doradztwo w tym zakresie musi bezpośrednio oddziaływać na poprawę ergonomii stanowisk pracy.
5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.
6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej.
7. Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

Zakres działań inwestycyjnych na poprawę BHP:
1. Zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń(stałych, ruchomych, blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących, itp.).
2. Zakup i instalacja optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.).
3. Zakup i instalacja urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.).
4. Zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszące się bezpośrednio do maszyn).
5. Zakup i instalacja kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno–izolacyjnych.
6. Zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.
7. Zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych.
8. Zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych(wibroizolatorów, amortyzatorów itp.).
9. Zakup i instalacja neutralizatorów elektryczności statycznej.
10. Zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.).
11. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.).
12. Zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywienej.
13. Maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości, np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli odpowiednie kwalifikacje wymagane z przepisami prawnymi). Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 50.000 zł. Pozostałe działania projektu finansowane są na zasadach ogólnych.
14. Zakup urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych) służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg.
15. Wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach, gdy zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie "n" nie zapewnia skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 50.000 zł.
16. Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.
17. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).
18. Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.
Zapraszamy do współpracy!!!


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host '01399887_1' (0) in /db.inc on line 24

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /db.inc on line 24