:: consultimo => news ::      
Rusza nabór wniosków na inwestycje dla branży rolno - spożywczej w ramach PROW 2014-2020
(2015-10-23 11:14:45)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2014

Działanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,
obrót nimi lub ich rozwój”Termin naboru wniosków:

1 -31 grudnia 2015 r.

Cel działania:

Celem działania jest poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, uwarunkowana wzrostem wartości dodanej, jakości produkcji, obniżeniem kosztów oraz rozwojem nowych produktów, procesów i technologii produkcji, jak również poprawa warunków produkcji w odniesieniu do obowiązujących lub nowo wprowadzanych standardów.

Beneficjenci:
Pomoc w ramach działania kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi.
Beneficjentami przyszłego programu mogą być m.in.: przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem: mięsnym, mlecznym, owocowo – warzywnym, producenci paszy dla zwierząt gospodarskich, olejów spożywczych, win owocowych a także producenci maszyn i urządzeń dla przetwórstwa.

Intensywność wsparcia:
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :
• 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
• 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
• zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do:
- magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
- przetwarzania produktów rolnych,
- magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
- aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
- oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
• budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
- budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
- budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:
- innych niż związanych z ochroną środowiska,
- kotłowni, oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną i obiektów wykorzystywanych do produkcji biogazu, związanych z ochroną środowiska,
- pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
• przygotowania dokumentacji technicznej operacji

Zapraszamy do współpracy!


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host '01399887_1' (0) in /db.inc on line 24

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /db.inc on line 24