:: consultimo => news ::      
Rusza nabór wniosków na innowacyjne inwestycje dla MŚP w województwie śląskim.
(2015-11-03 21:35:07)

Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”RPO WSL 2014-2020, obejmujący typ projektów:

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych


O dofinansowanie mogą ubiegać się: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa zarejestrowane w CEiDG lub KRS (zgodnie z definicją zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.


Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs: 48 000 000,00 EURO[1] (203 308 800,00 PLN)
w tym 100% EFRR

Minimalna wartość dofinansowania - 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania – 2 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu - 10 000 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw

35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 16.11.2015r. do dnia 11.01.2016r.

Zapraszamy do współpracy!


Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host '01399887_1' (0) in /db.inc on line 24

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /db.inc on line 24